Njoftime

Listat e përgjithshme të provimit të jurisprudencës

Listat e përgjithshme të provimit të jurisprudencësmë shumë

Listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar me shkrim provimin e Jurisprudencës

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-141 neni 12 paragrafi 8 dhe 9 për Provimin e Jurisprudencës dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 13/2013 për Mënyrën e Dhënies dhe Programin e Provimit të Jurisprudencës, Komision i Provimit të Jurisprudencës shpallë:
Listën e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin e jurisprudencës me shkrimmë shumë

NJOFTIM PËR KOHËN E MBAJTJES SË PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS ME SHKRIM

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e Provimit të Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon këtë:më shumë

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

Në bazë të Ligjit nr. 04/L-141 për Provimin e Jurisprudencës dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 13/2013 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të Jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë publikon:më shumë

N J O F T I M

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 02.07.2014, me numër reference: MD/DML/02 – 07- 01 – 2014.më shumë

previous

Lajmet 1-5 Nga 138

next

Arkivi i Lajmeve

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ministria e Drejtësisë në: